Behouden

Toekenning middelen SectorplanPlus 2022 - 2023 bekend

Artikelafbeelding

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt welke middelen zijn toegekend aan SectorplanPlus 2022-2023. In plaats van de verwachte 100 miljoen heeft VWS op 14 februari 2023 een bedrag van 139 miljoen beschikt. Hiermee kan een belangrijk deel van de aangevraagde subsidie (238 miljoen) toegekend worden aan de ingediende opleidingsprojecten.

De verdeling en toekenning van de subsidie wordt op korte termijn afgerond waarna de projectovereenkomsten via de portal beschikbaar komen en getekend kunnen worden. Nadat de projectovereenkomsten door zorgorganisaties en de regionale werkgeversorganisatie getekend en beoordeeld zijn, kunnen de reeds aangemaakte registraties (dossiers) via de portal ter beoordeling worden ingediend bij het SSC (Shared Service Center).

Verdeling van de subsidie

De subsidie wordt verdeeld door allereerst de eerste € 15.000,- van iedere projectaanvraag toe te kennen. Het resterende subsidiebedrag wordt pro rato verdeeld over het resterende aangevraagde bedrag. In de praktijk betekent dit dat kleine aanvragen tot € 15.000,- volledig toegekend worden en grotere aanvragen grotendeels worden toegekend.

Projectovereenkomst

De projectovereenkomsten worden momenteel voorbereid zodat deze kunnen worden getekend. De deadline voor het tekenen van de overeenkomst door de organisatie is vrijdag 31 maart 2023. Echter verzoeken wij organisaties vriendelijk om de overeenkomst zo snel als mogelijk te ondertekenen, zodat we het verantwoordings- en beoordelingsproces in gang kunnen zetten.

Bij het tekenen en indienen van de projectovereenkomst zijn de volgende zaken van belang:

 • De projectovereenkomst(en) dient(en) ondertekend te zijn door een tekenbevoegd persoon, de naam van deze persoon moet voorkomen in het uittreksel KvK;
 • Hiervoor moet je een recent uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) van de KvK eenmalig uploaden in de portal (Heb je reeds een uittreksel ingediend met de eerder gecommuniceerde datum van uiterlijk 1 februari 2022, dan hoef je geen nieuw uittreksel KvK te uploaden.);
 • Je ontvangt per ingediend opleidingsproject een overeenkomst;
  Als de organisatie valt in de categorie ‘kleine’ of ‘middelgrote’ organisatie en je in aanmerking wilt komen voor 60% of 70% subsidie voor activiteit C dan is het uploaden van de jaarrekening van 2021 noodzakelijk
 • Voor ‘kleine’ organisaties met een totale aanvraag (op het niveau van de arbeidsorganisatie) van maximaal € 15.000,- geldt een vrijstelling tot inleveren van de jaarrekening, mits zij voldoen aan de definitie van een ‘kleine organisatie’). Voor deze organisaties volstaat een bestuurs-/directieverklaring die u hier kunt downloaden.

Deadlines en prestatie-indicatoren

Voor het SectorplanPlus 2022-2023 gelden de volgende deadlines:

 • 15 april 2023
  Aanmaken van alle registraties van opleidingsactiviteiten (A, B en C) die voor 15 februari 2023 zijn gestart.

 • 30 juni 2023
  Aanmaken van alle registraties van opleidingsactiviteiten (A, B en C) die voor 15 mei 2023 zijn gestart.
  Indien van toepassing: indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten (A, B en C) die voor 15 mei 2023 reeds zijn afgerond.

 • 31 oktober 2023
  Indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten A, B en C.

Toelichting

 • de deadline is op 23:59 uur van de betreffende dag;
 • aanmaken betreft het toevoegen van een traject, een registratie, de deelnemers en het uploaden van documenten die al voorhanden zijn;
 • indienen betekent het toevoegen van de laatste documenten en het indienen van de registratie ter beoordeling door het SSC.

Registreer op tijd

RegioPlus dient als penvoerder op 30 april 2023 een voortgangsrapportage aan VWS te verstrekken. Om die reden is het van belang dat de registraties van alle gestarte opleidingen (tot in ieder geval 15 februari) zijn aangemaakt in de portal op 15 april 2023.

In geval een registratie later dan de deadline aangemaakt of ingediend wordt, dan behoudt RegioPlus (en het SSC) zich het recht voor om de registratie niet in behandeling te nemen. Nadere communicatie hierover volgt rond de betreffende deadlines.

Ten opzichte van de voorgaande subsidieperiode is besloten dat een registratie maximaal twee keer hersteld kan worden. Dit vanwege de korte looptijd en de vereenvoudigde manier van verantwoorden.

Vragen?

Als je vragen hebt over dit bericht kun je contact opnemen met sectorplanplus@transvorm.org.