Brabant
Kennis

TAZ, IZA en andere landelijke akkoorden

De problemen in de sector zorg en welzijn zijn welbekend. Er is een transformatie nodig om zorg en welzijn in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Op twee pagina's vind je een overzicht van de landelijke akkoorden en programma's én de transformatie van zorg en welzijn in Brabant en de rol van Transvorm daarbij.

Terug naar Brabant

Landelijke akkoorden en programma's

 • Integraal Zorgakkoord (IZA): passende curatieve zorg, ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar.
 • Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ): transitie naar passende en arbeidsbesparende zorg en welzijn (excl. kinderopvang).
 • Wonen en Zorg voor Ouderen (WOZO): zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.
 • Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA): integrale inzet op preventie en gezondheidszorg in de samenleving.
 • Hervormingsagenda Jeugd: betere en tijdige jeugdhulp in een beheersbaar en duurzaam financieel stelsel.
 • Toekomstagenda Gehandicaptenzorg: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Verschuiving van systeem naar maatschappij

De rode draad in al deze programma's is:

 • Werkgevers, medewerkers en burgers: lever een grote(re) bijdrage aan het houdbaar houden en krijgen van de gezondheidzorg.
 • Verschuiving nodig van 'ik krijg alle zorg die ik nodig heb' naar 'wat kan ik zelf eerst doen (en mijn netwerk)?'
 • Het belang van welzijn, gezond leven en goede inrichting van de zorgketen wordt steeds groter.

Samenhang akkoorden en programma's

IZA, WOZO en GALA in vogelvlucht

IZA, WOZO en GALA versterken elkaar bij de integrale transformatie waar de sector zorg en welzijn voor staat.

 • Alle akkoorden en geldstromen in één afbeelding: download de akkoordenkaart

Budgetten per akkoord

Akkoord Budget per 2023
TAZ498,9 miljoen
IZA2,8 miljard
WOZO770 miljoen
GALA240 miljoen

Gemeenten kunnen voor de financiering van GALA een beroep doen op de zogenaamde Brede SPUK-regeling. Open de SPUK-regeling.

Overzicht akkoorden

1. Integraal Zorgakkoord (IZA)

 • Basis voor passende curatieve zorg: verschuiving van ‘zorg’ naar ‘gezond leven’.
 • Houdbaarheid van het zorgstelsel (Zvw), niet geheel welzijn en zorg.
 • Samenwerking in de regio bevorderen vanuit vertrouwen: duurzame beweging op gang brengen.
 • Regionale partijen maken regiobeelden en regioplannen over o.a. de samenwerking. Veel informatie daarover vind je op Regiobeeld.nl. De definitieve versies van de regiobeelden en regioplannen worden gepubliceerd op De juiste zorg op de juiste plek.nl. De criteria voor de regioplannen en regiobeelden vind je ook op die laatste website.
 • De regiobeelden vormen de basis voor transformatieplannen. Bekijk het Beoordelingskader Impactvolle zorgtransformaties en inzet transformatiemiddelen.

2. Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ)

TAZ en andere akkoorden

TAZ is een generiek plan voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn en het verbindende element bij de arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn.

TAZ: drie programmalijnen

Ruimte voor innovatieve werkvormen:

 • Investeren en opschalen sociale en technologische innovaties.
 • Werk anders inrichten.

Ruimte voor behoud van medewerkers:

 • Meer werkplezier en een lagere uitstroom van medewerkers.
 • Vergroten van (duurzame) inzetbaarheid en terugdringen van verzuim.
 • Aantrekkelijker maken van werken in loondienst.

Ruimte voor leren en ontwikkelen:

 • Opleiden voor tekortsectoren en krapteregio’s.
 • Voldoende begeleiding in een veilig en inspirerend werk
  en leerklimaat.
 • Goede randvoorwaarden voor een leven lang ontwikkelen.

TAZ: zeven hefboomthema's

Op landelijk niveau werken kerngroepen de ontwikkellijnen uit aan de hand van zeven hefboomthema's. Transvorm wordt in de kerngroepen vertegenwoordigd door koepelorganisatie RegioPlus.

 1. Sociale en technologische innovatie
 2. Betere balans vast/ flex
 3. Begeleiding bij stage en indiensttreding
 4. Bekwaam is inzetbaar
 5. Regionaal werkgeverschap
 6. Voorwaarden Leven Lang Ontwikkelen
 7. Vermindering van regeldruk

Begin mei 2023 is besloten de thema's 4 en 6 samen te voegen.

Governancestructuur TAZ

Schema besluitvorming TAZ

In de Governancestructuur TAZ zie je welke partijen een rol spelen bij de besluitvorming. Klik op de i's voor meer informatie over het doel van het overleg en de deelnemers.

TAZ-instrumentarium

Het ministerie van VWS werkt aan een brede integrale subsidieregeling voor de TAZ. De regeling zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 gepubliceerd worden. Dat vermelden we op onze website en social media.

3. Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO)

 • Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan
 • Omslag naar ondersteuning en zorg, aangepast op de veranderde voorkeuren van ouderen: zo lang mogelijk de regie houden op het leven.
 • Bevordert de financiële en personele houdbaarheid.

Vijf actielijnen:

 • Samen vitaal ouder worden (IZA en GALA)
 • Sterke basiszorg voor ouderen
 • Passende Wlz zorg
 • “Wonen en zorg” voor ouderen
 • Arbeidsmarkt en Innovatie (IZA en TAZ)

Transformatie in Brabant

Samen werken aan toekomstbestendige zorg en welzijn in Brabant. Wie is er betrokken? En wat is de stand van zaken? Lees er alles over op deze pagina.