TAZ: Toekomstbestendige Arbeidsmarkt zorg en welzijn

De uit de IZA voortgekomen regioplannen bevatten thema’s en interventies die direct of indirect de arbeidsmarktsituatie beïnvloeden. Daarom is het van belang ze als geheel en in wisselwerking met elkaar te zien. Het TAZ-instrumentarium is een brede integrale subsidieregeling van het ministerie van VWS.

Landelijke akkoorden en programma's

Vanuit het ministerie van VWS is hiervoor het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (pdf) opgesteld: een generiek plan voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn en de verbindende schakel bij de aanpak van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, ook in IZA, WOZO en GALA. De regionale werkgeversorganisaties (met Transvorm voor Noord-Brabant) vervullen daarin een spilfunctie.

Ambitie

De ambitie van het ministerie van VWS met het programma TAZ is om een transitie in gang te zetten naar het anders organiseren van het werk. Dat wordt gedaan met de hele sector zorg & welzijn: werkgevers, werknemers, beroeps- en brancheverenigingen, onderwijs en zorginkopers. Gezamenlijk zorgen ze voor voldoende ruimte voor innovatieve werkvormen en technieken, voor het behoud van medewerkers en voor leren en ontwikkelen. Een iteratief proces.

Dat betekent bijvoorbeeld dat medewerkers

  • tijdens de opleiding al betrokken worden bij zorginnovaties,
  • goede stagebegeleiding krijgen en een aantrekkelijk (leer) werkprogramma,
  • kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid,
  • de gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen,
  • minder tijd kwijt zijn aan administratieve lasten,
  • kunnen beschikken over nieuwe werkvormen en technologie om het werkplezier te vergroten,
  • inspraak hebben op de manier waarop het werk ingericht wordt.

Governancestructuur TAZ

Het programma TAZ hangt samen met alle gesloten akkoorden en programma’s. Afspraken in het programma TAZ worden op onderdelen versterkt door de uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

De governancestructuur TAZ laat zien welke partijen een rol spelen bij de besluitvorming. (Klik op de informatie-iconen voor meer informatie over het doel van het overleg en de deelnemers.)

Het Bestuurlijk overleg arbeidsmarkt is landelijk gepositioneerd naast het bestuurlijk overleg IZA. Het regioteam VWS en collega’s van de landelijke koepel van werkgeversorganisaties, RegioPlus, houden Transvorm en andere regionale werkgeversorganisaties (WGO’s) voor zorg en welzijn op de hoogte van vorderingen in de kerngroepen. We geven onze inbreng aan de kerngroepen. Op die manier is er een directe link tussen het beleid en de uitwerkingen in de regio’s.

Meer weten