TAZ: Instrumentarium

Eén van de pijlers van de TAZ is de financiële ondersteuning voor de transitie op de arbeidsmarkt. Naast de middelen van het IZA (de transformatiegelden) en Zorginkoop (CZ en VGZ) wordt het zogenoemde TAZ-instrumentarium ingezet; een brede integrale subsidieregeling van het ministerie van VWS.

Integrale subsidieregeling

SectorplanPlus, het Stagefonds en de subsidieregeling KIPZ gaan op in het TAZ-instrumentarium. Naar verwachting gebeurt dit binnenkort al met de Stimuleringsregeling Innovatie TAZ/WOZO. De SIT-regeling stimuleert gezamenlijke (regionale) activiteiten ten behoeve van het transformeren en anders organiseren van zorg- en ondersteuningsprocessen om:

  • professionals substantieel minder en/of effectiever in te zetten of;
  • ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking die thuis wonen aanvullende mogelijkheden te bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen (met gelijkblijvende of verminderde inzet van zorg en welzijnsmedewerkers).

Ontwikkelingen

De andere onderdelen van het TAZ-instrumentarium moeten per januari 2025 ingaan. De precieze voorwaarden daarvoor staan momenteel nog niet vast. De regeling wordt in ieder geval vormgegeven op basis van co-financiering. De redenen daarvoor zijn een staatssteun-proof subsidieregeling en het stimuleren van eigenaarschap van deelnemende partijen, zodat subsidie op enig moment niet meer nodig zal zijn.


Regionale samenwerking krijgt een plaats in de te ontwikkelen regelingen. Hoe dit precies vorm krijgt, werkt het ministerie van VWS uit met deelnemende partijen. Met zeggenschap voor zorgprofessionals borgen we dat initiatieven aansluiten bij de zorgpraktijk.

Meer weten