IZA: Integraal Zorgakkoord

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat de zorgverzekeraars en gemeenten in de zorgverzekeraarsregio's (in Brabant gelijk aan de arbeidsmarktregio's) een leidende rol hebben in het transformatieproces om zorg en welzijn toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden.

Integrale aanpak

Een domeinoverstijgende samenwerking en een integrale aanpak zijn nodig:

  • Basis voor passende curatieve zorg: verschuiving van ‘zorg’ naar ‘gezond leven’.
  • Houdbaarheid van het zorgstelsel (Zvw), niet geheel welzijn en zorg.
  • Samenwerking in de regio bevorderen vanuit vertrouwen: een duurzame beweging op gang brengen.

De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het gehele procesmanagement van de totstandkoming van regiobeelden, regioplannen, transformatieplannen en de governance. VGZ en CZ zijn de leidende partijen in Noord-Brabant. CZ is dat voor West- en Zuidoost-Brabant, VGZ voor Noordoost- en Midden-Brabant. Transvorm zorgt daarbij voor up-to-date arbeidsmarktcijfers over de sector zorg en welzijn in Brabant en duiding van de cijfers.

Regiobeelden en regioplannen

De regiobeelden schetsen de huidige en toekomstige zorgbehoefte, de arbeidsmarktsituatie en de toekomstige uitdagingen. Daarmee vormen de regiobeelden de basis voor de regioplannen en de regionale transformatieplannen.

Bekijk de vastgestelde regiobeelden en regioplannen voor

Voor de acute zorg zijn ook een regiobeeld en regioplan gemaakt. Dit gebeurde op schaalgrootte van de ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen).